Termes i condicions

 

Consulteu Acceptació de codis de barres per obtenir informació sobre restriccions i requisits específics per als codis de barres a tot el món. Aquestes restriccions s’apliquen només a alguns països del món on algunes botigues tenen requisits específics de codi de barres.

1.     Definicions

1.1    El «venedor» vol dir Codis de Barres Catalunya.

1.2    El «Comprador» significa qualsevol persona que accepta una cotització de béns o serveis del Venedor o la comanda de béns o serveis de la qual és acceptada pel Venedor.

1.3    «béns» significa qualsevol bé que el Venedor hagi de subministrar al Comprador.
1.4     «serveis» significa qualsevol servei que el Venedor ha de proporcionar al Comprador.

1.5    «condicions» significa els termes i condicions que s’estableixen aquí i qualsevol condició especial o addicional acordada per escrit pel venedor.

1.6    «escriptura» inclou per correu, transmissió per fax o correu electrònic.

 

2.    Condicions

2.1    Aquestes condicions s’apliquen a tots els contractes de venda de béns del venedor al comprador i es considerarà que substitueixen i exclouen tots els altres termes i condicions, inclosos els que el comprador pugui intentar aplicar en qualsevol ordre de compra, confirmació de la comanda, o document similar.

2.2    Cap variació o addició a aquests termes i condicions serà efectiva tret que ho acordi per escrit un oficial degudament autoritzat del venedor.

2.3    Cap empleat o agent del venedor està autoritzat a fer cap declaració sobre béns en nom del venedor tret que aquestes declaracions siguin confirmades per escrit pel venedor i no es pot confiar en cap declaració feta sense la confirmació per escrit del venedor en relació amb cap contracte.

2.4    Fins a l’enviament de béns per part del Venedor al Comprador o l’acceptació per part del Comprador per escrit de qualsevol cotització del Venedor per al subministrament de béns o serveis (el que es produeixi primer), no es produirà cap contracte de venda de béns o serveis.

2.5    El venedor tindrà la llibertat de corregir sense cap responsabilitat per part del venedor i sense notificació prèvia de cap error o omissió en qualsevol document de venda, llista de preus, acceptació d’oferta, pressupost, factura o un altre document emès pel venedor.

2.6    Quan el Comprador accepti el lliurament dels béns o accepti per escrit un pressupost per al subministrament de béns o serveis, aquesta acceptació es considerarà que accepta aquestes condicions.

 

3.   Acceptació de la comanda

3.1    La publicitat de qualsevol mercaderia o servei en aquest lloc no constitueix una oferta de venda. La recepció d’una confirmació de la comanda (electrònica, fax o un altre formulari) no constitueix la nostra acceptació de la seva comanda ni confirma la nostra oferta de venda. El venedor es reserva el dret d’acceptar o rebutjar la seva comanda per qualsevol motiu.

 

4.   Preus

4.1 El Venedor fa tot el possible perquè tots els productes oferts al nostre lloc web estiguin en estoc i al preu indicat. La informació de preus i disponibilitat que es presenta al nostre lloc és la informació més actual que tenim, però, malauradament, es produeixen errors i aquesta informació no constitueix una garantia de preu o disponibilitat.

4.2 Si un producte que heu demanat no està disponible per a l’enviament, farem tot el possible per informar-vos-ho. Les dates de lliurament previstes depenen de molts factors fora del nostre control i estan subjectes a canvis.

4.3 El preu dels béns o servei serà el de la llista de preus actual del venedor, tret que el venedor s’acordi el contrari per escrit.

 

5.      Pagament

5.1    El Venedor està disposat a considerar les sol·licituds de comptes de crèdit de clients corporatius subjectes a referències aprovades.

5.2    Compte sense crèdit Els compradors han de fer el pagament íntegre de qualsevol factura abans de l’enviament de la mercaderia.

5.3    El pagament es pot fer en efectiu, xec, crèdit o transferència bancària.

5.4    Els compradors amb comptes de crèdit han d’efectuar el pagament íntegrament segons les condicions de crèdit acordades, que no poden ser superiors a 30 dies a partir de la data de la factura, tret que el Venedor ho acordi per escrit.

5.5    Si alguna factura esdevé vençuda per al pagament, els interessos s’han de pagar al 2% mensual des de la data en què el pagament s’hagi vençut segons la factura fins a la data del pagament. Aquests interessos es meritaran abans i després de qualsevol Sentència.

 

6.      Enviament

6.1    El venedor prendrà totes les mesures raonables per respectar qualsevol data de lliurament estimada, però l’hora no serà essencial. El venedor no serà responsable de cap pèrdua conseqüent o d’una altra manera derivada de l’incompliment de qualsevol data de lliurament estimada. El venedor es reserva el dret d’efectuar el lliurament abans de la data de lliurament cotitzada amb un avís raonable al comprador.

6.2    El mètode d’enviament de totes les mercaderies serà a la discreció absoluta del venedor.

 

7.      Propietat i risc

7.1    En el lliurament de la mercaderia al comprador o quan la mercaderia es conserva a les instal·lacions del venedor a petició del comprador, el risc de la mercaderia passarà immediatament al comprador.

7.2    La propietat de la mercaderia romandrà en mans del venedor fins que la factura de la mercaderia s’hagi pagat íntegrament.

7.3    El comprador mantindrà la mercaderia com a agent fiduciari i fideïcomissari del venedor fins que el títol de la mercaderia passi al comprador i mantindrà els béns degudament emmagatzemats i protegits i assegurats i identificats com a propietat del venedor.

7.4    Mentre que el preu de compra de qualsevol mercaderia lliurada al Comprador romandrà vençut de pagament, totalment o parcialment, sense perjudici de cap dels seus altres drets, el Venedor podrà recuperar i/o revendre els béns o qualsevol d’ells i podrà entrar en el locals del comprador pels seus servidors o agents per recuperar la mercaderia i tindrà dret a recuperar del comprador qualsevol cost incorregut en relació amb aquesta recuperació.

7.5    Fins que no s’hagi fet el pagament íntegre de qualsevol mercaderia, el comprador no comprometrà, cobrarà a títol de garantia o gravarà de cap altra manera els béns que romanguin propietat del venedor.

 

8.      Garanties

8.1    Cada part garanteix que té el dret i plena potestat i autoritat per subscriure aquest Acord.

8.2    El venedor garanteix que els béns estaran lliures de defectes de material i mà d’obra amb un ús normal, sempre que s’hagin utilitzat d’acord amb les instruccions i els estàndards normals de la indústria. El Venedor també garanteix que passarà al Comprador el bon títol dels Productes. Aquesta és l’ÚNICA garantia estesa als Productes i el Comprador accepta expressament que està prenent els Productes «TAL CUAL» i el Venedor no ofereix cap altra garantia, expressa o implícita.

8.3    La garantia del venedor no entrarà en vigor tret que la factura de la mercaderia s’hagi pagat en la data de venciment.

8.4    Excepte el que s’estableix en aquestes condicions, totes les garanties, condicions o altres termes implícits per l’estatut, el dret comú o d’una altra manera queden exclosos en la mesura que ho permeti la llei.

8.5    Qualsevol descripció no expressa ni implica una garantia que els productes siguin comercialitzables o aptes per a un propòsit particular.

8.6    El venedor no serà responsable de cap problema d’incompatibilitat d’ús o es farà responsable davant el comprador per qualsevol representació o qualsevol garantia implícita, condició o altre terme o qualsevol deure de dret comú per qualsevol pèrdua o dany especial o conseqüent directe o indirecte. despeses o altres reclamacions d’indemnització siguin causades per la negligència del venedor, els seus empleats o agents o d’una altra manera que sorgeixin com a conseqüència o en relació amb el subministrament de béns o el seu ús o revenda per part del comprador de qualsevol naturalesa.

8.7    El venedor no garanteix que els seus productes de codi de barres siguin acceptats per cap minorista i no es farà responsable de cap problema de no acceptació o d’ús ni es farà responsable davant el comprador per la impossibilitat o qualsevol altre motiu perquè els productes de codi de barres del venedor no ser acceptat per qualsevol minorista, majorista o una altra part. El comprador reconeix que abans de comprar qualsevol bé o servei al venedor, és responsabilitat del comprador determinar si els minoristes que pretenen subministrar tenen requisits específics de codi de barres i si els béns i serveis del venedor seran adequats per a aquest propòsit.

8.8    El venedor no ofereix cap altra garantia, expressa o implícita respecte a les mercaderies, la seva qualitat, adequació o comercialització per a cap ús o finalitat específica. Qualsevol garantia de béns s’aplica només al Comprador i no a cap tercer i no s’accepta cap responsabilitat ni danys conseqüents pel que fa a qualsevol ús de la mercaderia, negligència, mal ús o modificació.

8.9    El Comprador accepta específicament que el Venedor no serà responsable de cap dany especial, incidental, conseqüent, indirecte o d’un altre tipus similar derivat de l’incompliment de la garantia, l’incompliment del contracte, la negligència, la responsabilitat estricta o qualsevol altre tipus de responsabilitat civil relacionada amb això. acord o l’ús dels productes del venedor. El venedor no ofereix cap garantia de comerciabilitat o adequació per a cap propòsit particular dels productes.

8.10  El Venedor no serà, en cap cas, responsable de pèrdues indirectes o conseqüents, com ara (per exemple) la pèrdua de beneficis, la pèrdua de mercat o les conseqüències de retard o desviació, sigui quina sigui la causa.

8.11  La data d’inici de totes les garanties és la data de lliurament al comprador per part del venedor.

8.12  Es declina expressament qualsevol responsabilitat per danys conseqüents i incidentals.

8.13  La responsabilitat del venedor en tots els casos es limita al preu de compra pagat pels béns o serveis venuts que dóna lloc a aquesta responsabilitat i no pot superar-lo. El pagament d’aquest import per part del Venedor serà el remei final i exclusiu en cas d’esgotament o indisponibilitat de qualsevol altre remei especificat aquí i el client no s’interpretarà ni al·legarà que hagi incomplert el seu propòsit essencial.

 

9.      Força Major

9.1     El venedor no serà responsable de cap retard en el lliurament, o falta de lliurament, de cap producte si aquest retard o fallada deriva de causes fora del seu control raonable, inclosos, entre d’altres, actes de força major, guerra, terrorisme, disputes laborals, retard o fallada dels proveïdors o del transport, o actes governamentals.

 

10.  Anul·lació del contracte/devolució de mercaderies/substitució de mercaderies defectuoses

10.1   No es pot cancel·lar cap contracte un cop acceptat pel Venedor i cap mercaderia no es pot retornar excepte a la discreció absoluta del Venedor.

10.2   Qualsevol presumpte defecte de la mercaderia s’ha de notificar al venedor dins dels set dies següents a la data de lliurament. En el cas que es denegui el lliurament i el comprador no ho comuniqui al venedor en el termini indicat, no s’acceptarà cap rebuig de la mercaderia i el comprador ha de pagar la totalitat del preu de compra.

10.3   En el cas que es notifiqui al venedor qualsevol reclamació vàlida basada en que la mercaderia lliurada en virtut del contracte és defectuosa, el venedor tindrà dret, a la seva discreció, a substituir la mercaderia gratuïtament o reemborsar al comprador el preu de la mercaderia i al venedor. no tindrà cap altra responsabilitat davant el comprador.

 

11.  Modificació de les condicions

11.1   L’acceptació per part del venedor de qualsevol comanda està subjecta a l’acceptació del comprador a tots els termes i condicions establerts en aquests termes i condicions, i l’acceptació del comprador a aquests termes i condicions es presumirà a partir de l’acceptació per part del comprador de la totalitat o part de els béns o serveis encarregats. Cap addició o modificació dels termes i condicions serà vinculant per al venedor tret que el venedor ho acordi per escrit. Si una ordre de compra o una altra correspondència conté termes o condicions contràries als termes i condicions continguts en aquests termes i condicions, l’acceptació per part del venedor de qualsevol comanda no s’interpretarà com un consentiment a cap termes i condicions addicionals o variats, ni això constituirà un renúncia o variació per part del Venedor de qualsevol dels termes i condicions aquí continguts.

 

12.  Avisos

12.1   Qualsevol notificació que el comprador hagi de fer al venedor s’ha d’adreçar per escrit al venedor al seu domicili social o lloc de negoci principal i s’ha d’entregar personalment o enviar-se per primer correu certificat.

 

13.  Lleis aplicables

13.1   Totes les controvèrsies que sorgeixin d’aquest contracte o en relació amb aquest es determinaran i regiran per les lleis de Catalunya. No obstant això, qualsevol acció legal del Client respecte a qualsevol transacció s’ha d’iniciar dins dels tres mesos següents a l’aparició de la causa de l’acció. .

 

14.   Divisibilitat

14.1   Si una part d’aquests Termes i Condicions es considera invàlida o inaplicable per un tribunal de jurisdicció competent, es redefinirà el terme invàlid o inaplicable, o s’haurà de proporcionar un nou terme exigible, de manera que la intenció del venedor i del comprador sigui acceptar les disposicions d’aquests Termes i Condicions serà aplicable en la màxima mesura de les lleis aplicables.

14.2   Si alguna disposició d’aquest Acord és totalment o parcialment invàlida o inaplicable, les altres disposicions de l’Acord no es veuran afectades per aquesta nul·litat o inaplicabilitat.

 

15.   Propietat intel·lectual

15.1   Les cartes, les cites i les propostes poden contenir informació de propietat i confidencial que pertany al Venedor. Això inclou, però no es limita a, qualsevol contingut, propietat intel·lectual, mètode tècnic i text incorporat al document. No s’utilitzarà, divulgarà o reproduirà, total o parcialment, amb cap finalitat diferent a la d’avaluar aquest document, sense el consentiment previ per escrit del Venedor. El títol d’aquest document i tota la informació continguda en aquest document romanen en tot moment amb el venedor.

 

16.   Cap avantatge de tercers

16.1   Les disposicions esmentades anteriorment són per al benefici exclusiu de les parts i no confereixen drets, beneficis o reclamacions a cap persona o entitat, que no sigui una de les parts.

 

17.  Precisió

17.1   Tota la informació continguda en aquest lloc es basa en informació actualitzada i, tot i que el venedor s’esforça per garantir que el material sigui correcte, no es pot garantir l’exactitud i el venedor no fa cap garantia ni representació sobre la seva exactitud.

 

18.  Revisions del lloc

18.1   Tota la informació continguda en aquest lloc es basa en informació actualitzada. El Venedor es reserva el dret de fer canvis a aquest Lloc en qualsevol moment, sense previ avís. En entrar en aquest lloc, reconeixeu i accepteu aquests canvis.

 

19.  Política de privadesa

19.1   El venedor accepta que tota la informació subministrada al venedor a través del lloc web només s’utilitzarà amb el propòsit de posar a disposició els béns i serveis proporcionats pel lloc. El venedor no vendrà, prestarà ni revelarà aquesta informació a cap tercer que no participi en el procés de subministrament dels béns i serveis requerits al comprador.

 

20.  Acord complet

20.1   Això constitueix l’acord complet entre el comprador i el venedor. La realització d’una comanda de compra es considerarà com l’acceptació d’aquestes condicions per part del comprador. Aquests Termes i Condicions substitueixen totes les propostes, ofertes, discussions, correspondència o comunicacions anteriors relacionades amb aquesta transacció. Només es podran modificar mitjançant un acord posterior per escrit aprovat pel Venedor.